Vedtægter for landsorganisationen KRIS

 • 1 Navn og hjemsted
 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning og terapi for Incestoverlevere og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS.
 2. KRIS er landsdækkende og med hjemsted på landskontorets adresse.

§ 2 Grundlag og formål

KRIS bygger på et kristent trosgrundlag med Bibelen som rettesnor.

 1. KRIS, der er tværfaglig, fælleskirkelig og parti-upolitisk, har som formål at:
  1. Give terapi, rådgivning og hjælp til incestoverlevere og andre seksuelt misbrugte og deres familier – både mænd og kvinder – og sætte dem i stand til at leve et liv med håb om en bedre fremtid.
  2. Informere om omfanget af seksuelle overgreb og mulighederne for at forebygge dem og hjælpe de misbrugte.
  3. Fremme kirkens forståelse for seksuelt misbrugte og gøre kirken opmærksom på dens ansvar både i og uden for kirken.
 2. Dette formål opfyldes blandt andet gennem:
  1. Uddannelse af kristne rådgivere og oprettelse af netværk med speciale i behandling af incest og seksuelt misbrug.
  2. Oprettelse af sociale selvhjælpsgrupper, netværksgrupper og pårørendegrupper.
  3. Oprettelse og drift af rådgivnings- og terapilokaler.
  4. Afholdelse af informationsmøder i og uden for kirkelige sammenhænge.
  5. Udgivelse af informations- og undervisningsmateriale.
  6. Samarbejde med andre foreninger og organisationer samt offentlige og private behandlere.
  7. Uddannelse af sjælesørgere, mentorer og støttepersoner.

§ 3 Økonomi

Indtægter:

 1. Fremskaffes gennem indsamlinger og frivillige gaver, eventuelt ved overskud fra lødige offentlige arrangementer.
 2. Tilskud til projekter og lignende søges fra offentlige midler og offentlige eller private fonde og legater.
 3. Betaling for rådgivning: Bestyrelsen fastsætter prisen.

§ 4 Medlemmer

 1. Som medlem kan optages enhver, som går ind for KRIS’ formål, som vil være med til at fremme KRIS’ arbejde og som betaler det af foreningen fastsatte kontingent.
 2. Medarbejdere og frivillige hjælpere i KRIS er automatisk medlemmer
 3. Medlemmerne vælger af deres midte et repræsentantskab.
 4. Et medlem, der virker i åbenlys strid med Organisationens formål, kan efter bestyrelsens beslutning udelukkes. Optagelse sker i familie- eller enkelt medlemskab.
 5. Ethvert medlem kan foreslå medlemmer til repræsentantskabet, jfr. dog § 5
 6. Valg til repræsentantskabet sker på det årlige medlemsmøde i april måned. Indkaldelse til mødet skal som minimum stå på landsorganisationens hjemmeside (www.kris-dk.dk) senest
  1. 15. marts. Indkaldelsen sendes til medlemmernes mailadresse.
 7. Medlemsmødet benævnes årsmøde og er landsorganisationens øverste myndighed.
 8. Dagsorden for det ordinære årsmøde er:
  1. Bestyrelsens beretning
  2. Godkendelse af årsrapporten
  3. Valg af repræsentantskab, herunder eventuelt beslutning om repræsentantskabets størrelse
  4. Valg af revisor
  5. Eventuelt
 9. Årsmødet kan ledes af formanden for repræsentantskabet eller en af bestyrelsen udpeget dirigent. Der udarbejdes referat af det på årsmødet passerede; referatet underskrives af dirigenten og tilstilles bestyrelsen til orientering.
 10. Medlemmerne har ret til at deltage i repræsentantskabets ordinære møde, som afholdes i umiddelbar forlængelse af årsmødet.
 11. Ekstraordinært medlemsmøde(t) indkaldes i tilfælde af forslag om foreningens opløsning eller ændring af vedtægter samt efter beslutning i bestyrelsen om et ekstraordinært medlemsmøde

§ 5 Repræsentantskabet

 1. Landsorganisationen arbejder fælleskirkeligt og uafhængigt af de forskellige kirkesamfund. Et repræsentantskab på mindst 10 medlemmer varetager kontakten til de forskellige kirkelige kredse og interessegrupper.
 2. Medlemskab af KRIS samt en personlig tro og tilknytning til en kirke eller menighed er en forudsætning for at blive medlem af repræsentantskabet.
 3. Personer, der er interesserede i at blive medlem af repræsentantskabet eller som foreslås af et medlem, skal anmode skriftligt herom.
 4. Anmodningen kan tiltrædes eller afvises af det samlede repræsentantskab ved et repræsentantskabsmøde.
 5. Lønnede medarbejdere i KRIS er automatisk medlemmer af repræsentantskabet.
 6. Funktionstiden for det enkelte valgte medlem er 5 år. Hvert år er 2 medlemmer på valg. Hvem der er på valg hvilke år, afgøres ved lodtrækning i 2019, hvor vedtægtsændringerne er trådt i kraft. Genvalg kan finde sted. Ved lodtrækning afgøres, hvilke repræsentanter der er på valg det første år.
 7. Repræsentantskabet konstituerer sig med formand og sekretær. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Referat af repræsentantskabets møder og trufne beslutninger indføres i repræsentantskabsprotokollen, hvoraf udskrift tilstilles bestyrelsen.
 8. Repræsentantskabets opgaver er navnlig:
  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  2. Kontaktformidling mellem KRIS og de kredse, som repræsentanterne er tilknyttet eller har forbindelse med
  3. Opbakning af arbejdet i landsorganisationen
 9. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i forlængelse af medlemsmødet. Repræsentantskabsmødet kan ledes af formanden for repræsentantskabet eller en af bestyrelsen udvalgt dirigent, som godkendes af repræsentantskabet. Indkaldelse sker via landsorganisationens hjemmeside som nævnt under § 4, stk. 6. Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  2. Orientering om emner af særlig interesse for repræsentantskabets kontaktopgave
  3. Eventuelt
 10. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse og skal indkaldes af denne, når en tredjedel af repræsentanterne skriftligt udtrykker ønske herom. Indkaldelsen sker skriftligt med to ugers varsel.
 11. Repræsentantskabets medlemmer kan i henhold til interesse og erfaring deltage i faglige udvalg, der nedsættes af bestyrelsen efter behov.

§ 6 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen bør bestå af 5-7 personer, og tilstræbes sammensat, så den repræsenterer forskellige kirkesamfund i Danmark.
 2. Bestyrelse og medlemmerne af repræsentantskabet kan indstille medlemmer til bestyrelsen.
 3. De vælges i enighed. Kandidaterne skal dog opfylde nedenstående valgbarhedskriterier som er nævnt i § 6a.
 4. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv (formand og næstformand).
 6. Bestyrelsen vælger en kasserer samt en referent/bestyrelsessekretær, der ikke behøver at være medlem af bestyrelsen.
 7. Ordinært bestyrelsesmøde holdes 4 gange årligt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde kan afholdes, når det kræves af formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.
 8. Bestyrelsesmøde, uanset om ordinært eller ekstraordinært, skal indkaldes skriftligt med minimum 3 ugers varsel. Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde kan ske i forbindelse med referat fra senest afholdte bestyrelsesmøde.
 9. Formanden leder bestyrelsens møder og handler på bestyrelsens vegne. Ved køb og salg af fast ejendom samt pantsætning og gældsoptagelse kræves godkendelse fra alle bestyrelsens medlemmer.
 10. Referat af bestyrelsens møder og trufne beslutninger indføres i bestyrelsesprotokollen, som underskrives af sekretæren. Kopi af protokollen tilstilles bestyrelsens medlemmer og godkendes på det følgende bestyrelsesmøde. Er et bestyrelsesmedlem uenig i referatet, skal der gøres opmærksom herpå ved skriftlig (evt. via e-mail) henvendelse til alle bestyrelsesmedlemmer inden 1 uge efter modtagelse af referatet.
 11. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg (f.eks. personale-, uddannelses-, økonomi- og teknologiudvalg) efter behov. Udvalgsmedlemmer udpeges blandt bestyrelsen og kan suppleres med medlemmer af repræsentantskabet med faglige kvalifikationer og interesse.

§ 6a Valgbarhed

 1. Valgbarhedskriterier for valg til KRIS’ bestyrelse er:
  1. Kandidaten skal kunne tilslutte sig KRIS ‘ kristne trosgrundlag jfr. Vedtægternes § 2.
  2. Kandidaten skal leve i overensstemmelse med og i lydighed imod Bibelen.
  3. Kandidaten skal gennem en præsentationssamtale med bestyrelsen kunne findes egnet til at indgå i bestyrelsen.
  4. Kandidaten skal have en kristen referenceperson, f.eks. en præst eller sjælesørger, der kan bekræfte kandidatens egnethed til en bestyrelsespost.

§ 6b Bestyrelsens Forretningsorden

 1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder obligatoriske dagsordenspunkter.
 2. Forretningsordenen skal foreligge skriftligt og tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne deltager i sagens behandling.
 4. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed

§ 6c Daglig ledelse

 1. Bestyrelsen beslutter, hvordan den daglige ledelse skal organiseres og foretager alle ansættelser og afskedigelser.
 2. Arbejdet i KRIS organiseres i områder under ledelse af en områdeleder, som har en uddannelse mindst svarende til ISARPAC uddannelsen.
 3. Områdelederne udpeges af bestyrelsen og udgør et samlet ledelsesforum i samråd med bestyrelsen.
 4. Blandt områdelederne udpeges en daglig leder, som varetager landslederopgaver.
 5. Bestyrelsen kan vælge at udpege og ansætte en landsleder for KRIS i stedet for den under pkt.4. nævnte daglige leder.
  1. Landslederens opgaver er den daglige administration af landsorganisationen og dets kontor, herunder at være daglig leder for eventuelt ansat kontorpersonale.
  2. Landslederen er ansvarlig for rådgivningsarbejdet i KRIS samt den faglige udvikling af KRIS’ medarbejdere, frivillige såvel som lønnede.
  3. Landslederen repræsenterer KRIS i faglig sammenhæng, nationalt og internationalt.

§ 7 Juridisk myndighed

 1. KRIS tegnes og forpligtes ved underskrift af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
 2. Hvor det findes formålstjenligt, kan formanden meddele fuldmagt til den daglige ledelse og ansatte. Sådanne fuldmagter skal indføres i bestyrelsens protokol.

§8 Regnskab og revision

 1. Regnskabsmæssige og administrative funktioner udøves til enhver tid af kasserer (sekretær) i samråd med formanden.
 2. Bestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at der efter regnskabsårets udløb udarbejdes en økonomisk årsrapport.
 3. Regnskabsåret følger kalenderåret.
 4. Til at revidere KRIS ‘ s regnskaber vælger årsmødet en revisor eller et revisionsfirma (registreret eller statsautoriseret revisor). Den valgte revisor kan ikke være medlem af bestyrelsen eller repræsentantskabet. Revisoren fungerer indtil nyvalg finder sted.

§ 9 Hæftelse

 1. For bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter derudover ikke personligt for landsorganisationens forpligtelser.
 • 10 Landsorganisationens opløsning o.lign.
 1. Landsorganisationen KRIS kan opløses eller sammenlægges med en anden organisation, såfremt en indstilling herom vedtages af en enig bestyrelse på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 3 ugers mellemrum. Indstillingen skal derefter godkendes på et årsmøde med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer af Landsorganisationen KRIS.
 2. I tilfælde af foreningens opløsning skal dens formue tilfalde arbejde henhørende under foreningens formålsbestemmelser, jfr. § 2. Bestyrelsen afgiver indstilling herom, hvorefter medlemsmødet med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte træffer afgørelse.

§ 11 Vedtægtsændringer

 1. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med 2/3 af bestyrelsens stemmer, og kun såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på et inden 3 måneder efter bestyrelsens vedtagelse af ændringerne afholdt årsmøde godkender vedtægtsændringerne.
 2. Ændring af § 2 kan ikke ske i et omfang, der væsentlig ændrer grundlaget for virket i KRIS. Vedtagelse herom medfører, at landsorganisationen skal opløses efter bestemmelserne i § 10

Således vedtaget af bestyrelsen den 02.02.2023

 

 

_________________                              __________________                            __________________

Malene Nygaard Kristensen                                         Karin Jensen                                                                                        Mogens Svendsen

(Formand)                                                                      (Næstformand)                                                              (Bestyrelsesmedlem)