Gør som Jesus har sagt

 

Af/Mogens Svendsen

Jesus kalder djævelen for tyven. Han nævner i Joh 10,10, at tyven kommer kun for at stjæle, myrde og ødelægge. I salme 45 i salmebogen synger Brorson; ”Jeg går i fare, hvor jeg går, min sjæl skal altid tænke, at satan alle vegne står i vejen med sin lænke, hans skjulte helved-brand mig let forvilde kan, når jeg ej på min skanse står, jeg går i fare, hvor jeg går.” Hvis vi er skødesløse med vort åndelige forsvar, vil vi før eller siden opleve, at katastrofen indfinder sig. Færgen ”Herald of free enterprise” kæntrede d. 6. marts 1987 kort efter at den havde forladt havnen. Bovporten var ikke blevet lukke, så vandet havde fri adgang til færgens indre, og den kæntrede og sank efter få minutter på lavt vand. 193 omkom. Den åbne bovport gav adgang for havets bølger. Katastrofen kunne let have været undgået, hvis bovporten var blevet lukket i tide. Men den bådsmand, som skulle have lukket bovporten, lå og sov.

I vort personlige livs sejlads kan det meget let ske, at vi ikke har sikret os mod fjendens indtrængen i vort liv.  Fjenden vil bruge alle de midler, der er mulige, for at bringe os til fald og undergang. Der er tre hovedområder, hvor vi kan blive fanget af satans lænke. Det er rigdom, sex & magt. Alle de ting og de personer, som ikke er i harmoni med Guds vilje, kan fjenden anvende til sine onde destruktive formål. Selvom frelsen er fuldt og helt af nåde, så er der en god grund til at Jesus skærper budene i Hans undervisning af disciplene. Det er nemlig synden, der giver satan og hans hær af onde ånder adgang til at bringe os i slaveri. Derfor kan Paulus sige: ”Giv ikke djævelen råderum” Ef 4,27.

Når vi gør, som Jesus har sagt, så bliver vi i Hans Ord Joh 8,31. Vi kan i vores liv opholde os forskellige steder. Vi kan af og til bo på hotel, men det er ikke vores hjem. Hjemmet er der, hvor vi har permanent opholdssted. At blive i Jesu Ord er at gøre Ham og det Han har sagt til vores faste opholdssted, vort hjem, så at sige. Gør vi det, så lover Jesus, at vi derved bliver Hans disciple, og vi vil derigennem få lært sandheden at kende. Og sandheden vil gøre os frie.

Jesus skærper budene: ”Jeg siger jer, at enhver, som ser på en andens hustru, så han begærer hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjerte.” Og i det efterfølgende siger Han:” Hvis dit højre øje forarger dig, så riv det ud og kast det fra dig, thi det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kastes i helvede.” Når Jesus er så drastisk, så er det med god grund. Han ved at vores faldne natur, let lader sig lokke på afveje. Og fortabelse er den forfærdelige og endelige konsekvens af et liv i synd. Den mest ødelæggende synd er altid vantro. Om det skriver Paulus i 2. Kor 4,4, – ”- deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed.”

Vi lever i en tidsalder, hvor åndelig sløvhed og åndeligt mørke hører til dagens orden. Menneskers fokus er på de materielle behov. Der er mere end nogensinde brug for en åndelig opvågnen. En bevidstgørelse af den åndelige virkelighed. Det må være vores daglige bøn.

Alexander Solsjenitsyn understreger i sin store Templeton tale:” – mens jeg endnu var barn, husker jeg at have hørt en række ældre mennesker give følgende forklaring på de store katastrofer, der ramte Rusland: ”mennesker har glemt Gud, det er derfor at alt dette er sket.” Og ”dette” omfattede forfærdelige og dødelige katastrofer for mange millioner mennesker. Ikke mindst for mange kristne.

Solsjenitsyn har også denne bemærkning: ” Gudløshed er altid det første skridt mod tyranni og undertrykkelse”. ”Det er det første skridt mod Gulag,” fangelejr. Han skriver om Amerika: ”Jeg er forfærdet over, at landet gradvist bliver forvandlet til en sekularistisk og ateistisk utopi, hvor kommunistiske idealer glorificeres og fremmes, mens jødisk-kristne værdier og moral bliver latterliggjort og i stigende grad udryddes fra nationens offentlige og sociale bevidsthed. Gud er gradvist blevet slettet fra vores offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner, for at blive erstattet med alle former for vildfarelser, perversion, korruption, vold, dekadence og vanvid.” Dette gælder ikke kun USA, men også i høj grad i vort lille Danmark.

Glemmer vi Gud, så slipper vi satan løs. Der findes absolut ingen neutralitet i den åndelige virkelighed. Derfor er der god grund til med Jesus at sige: ” Våg og bed for at I ikke skal falde i fristelse.”

For at være vågne må vi være fuldt og helt overgivet til Jesus i vort daglige liv og færden. Altid søge tættere på Ham. Hvordan gør vi det? Gå i Jesu fodspor. Det er også vigtigt, at du elsker andre og har omsorg for dem. Bed om Helligåndens kraft til at gøre, som Jesus har sagt. Og søg hver dag næring i Guds Ord. Følg også Jesu tilskyndelse til altid at bede og ikke blive træt Lukas 18,1-8. Paulus siger: ”Bed uden ophør!” Ja, bed til du oplever kærligheden og hengivenheden til Jesus gløde dybt i dit indre. Ja, indtil Han fylder dig med usigelig glæde og Fred i Helligånden.

Det forudsætter at du tør ydmyge dig for din Frelser og Herre. Tør Vende om fra alle dine onde veje – hovmod, arrogance, selviskhed, vrede, bitterhed, uforsonlighed og mangel på tilgivelse. Til dig som lider af forkastelse, så er det ikke mindst vigtigt, at du også tilgiver dig selv, at du holder op med at hade, forkaste og forbande dig selv. Alle negative og onde ord, som du siger og tænker om dig selv, er forbandelser, der åbner dig for satans dæmoner, så de kan plage dig helt ind i helvede. Jesu sejr kan kun omsættes i dit liv, hvis du holder op med at forbande og hade dig selv og beslutter at elske dig selv og tænke og tale smukt og godt om dig som Guds elskede barn. Husk!! Jesus har betalt den fulde pris for dig med sit eget blod. Først da kan der blive plads i dit hjerte for Guds grænseløse nåde, tilgivelse og renselse. Ja, da kan der blive plads i dit allerinderste for åbenbaring af Guds overvældende Herlighed. En skønhed, som kan tilfredsstille selv de dybeste længsler i dig.