Rosengudstjeneste

Rosengudstjeneste

Søndag den 2. oktober 2022 kl. 19.00 inviteres DU til Rosengudstjeneste i Sct. Johannes kirke i Herning, Fredhøj Allé 2

Ved Rosengudstjenesten ønsker vi at sætte fokus på Guds kærlighed, barmhjertighed og trofasthed overfor de mennesker, for hvem livet er blevet lidelsesfyldt og vanskeligt som følge af de alvorlige seksuelle krænkelser, som de har været udsat for.

Guds omsorg udtrykkes gennem lovsang og tale v. Mogens Svendsen fra KRIS. Der er nadver og forbøn. Vi vil høre hvad Kristus har at sige til ofrene – ham, der bevarede kærligheden midt i smerterne, rosen iblandt torne.

Samtidig vil vi påpege kirkens særlige opgave med at vise omsorg for disse mennesker, og formidle håbet om lægedom og lindring – om et dejligt og meningsfyldt liv – smerten til trods.

Gudstjenesten arrangeres af Landsorganisationen KRIS og Sct. Johannes Kirke.

Gudstjenesten er for ALLE

Efter Gudstjenesten er der kaffe, hvor der mulighed for at få en snak med medarbejdere fra KRIS og få yderligere information om organisationens arbejde.

Indsamling til KRIS under lovsangen.

Information om gudstjenesten kan fås hos:

Landsorganisationen KRIS, tlf.: 29 70 23 05

Nyt fra sekretæren

Hvad foregår der egentlig på kontoret?

 

Af/ Jette Aarestrup Kruse

 

Da jeg for et år siden skrev om mit arbejde i KRIS var overskriften – ”I love my job”. – og det gør jeg bestemt ikke mindre nu!

Det skyldes både de spændende arbejdsopgaver jeg har og alle I skønne mennesker, som jeg har lært at kende. Jeg havde, da jeg blev ansat, intet kendskab til hverken seksuelt misbrug, incest eller terapi. Det har jeg fået et langt større indblik i nu og elsker at kunne bidrage med det, jeg kan indenfor det administrative.

Som jeg dengang skrev, ville jeg gerne til at prøve kræfter med fundraising. Jeg har derfor i efteråret taget uddannelsen som ”Fundraising Manager” på Erhvervsakademiet i Kolding. Heldigvis ville jobcentret betale uddannelsen, så det har ikke kostet KRIS noget.

Dette kursus og en del ansøgninger har resulteret i, at vi det sidste år har modtaget 162.000 kr. fra Socialstyrelsen, 75.000 kr. fra ”Fonden af 1844” og 114.500 kr. fra 6 forskellige Kommuner. Det er en kæmpe velsignelse!

Beløbene bliver udregnet i forhold til hvor mange gavegivere vi har. Jo flere gaver vi modtager fra private – jo større beløb er Fondene villige til at betale.

Også her er vi velsignede. Vi har i KRIS rigtig mange fantastisk gavmilde gavegivere. Uden jeres bidrag kunne KRIS ikke hænge sammen! Tusind TAK for det! Samtidig gør gavegiverne også, at Fondene er villige til at give mere.

Siden jeg blev ansat, er jeg 2 gange blevet sat op i tid og er fra juni ansat 28 timer pr. uge.

Jeg glæder mig rigtig meget over at kunne bruge al min tid på KRIS uden at skulle have et andet arbejde ved siden af og glæder mig til at se, hvad fremtiden vil bringe i KRIS af spændende tiltag.

Hvis I har spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkommen til at kigge op på kontoret eller kontakte mig på mail kris@kris-dk.dk eller telefon 2970 2305.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer fra JERES sekretær i KRIS

Gør som Jesus har sagt

 

Af/Mogens Svendsen

Jesus kalder djævelen for tyven. Han nævner i Joh 10,10, at tyven kommer kun for at stjæle, myrde og ødelægge. I salme 45 i salmebogen synger Brorson; ”Jeg går i fare, hvor jeg går, min sjæl skal altid tænke, at satan alle vegne står i vejen med sin lænke, hans skjulte helved-brand mig let forvilde kan, når jeg ej på min skanse står, jeg går i fare, hvor jeg går.” Hvis vi er skødesløse med vort åndelige forsvar, vil vi før eller siden opleve, at katastrofen indfinder sig. Færgen ”Herald of free enterprise” kæntrede d. 6. marts 1987 kort efter at den havde forladt havnen. Bovporten var ikke blevet lukke, så vandet havde fri adgang til færgens indre, og den kæntrede og sank efter få minutter på lavt vand. 193 omkom. Den åbne bovport gav adgang for havets bølger. Katastrofen kunne let have været undgået, hvis bovporten var blevet lukket i tide. Men den bådsmand, som skulle have lukket bovporten, lå og sov.

I vort personlige livs sejlads kan det meget let ske, at vi ikke har sikret os mod fjendens indtrængen i vort liv.  Fjenden vil bruge alle de midler, der er mulige, for at bringe os til fald og undergang. Der er tre hovedområder, hvor vi kan blive fanget af satans lænke. Det er rigdom, sex & magt. Alle de ting og de personer, som ikke er i harmoni med Guds vilje, kan fjenden anvende til sine onde destruktive formål. Selvom frelsen er fuldt og helt af nåde, så er der en god grund til at Jesus skærper budene i Hans undervisning af disciplene. Det er nemlig synden, der giver satan og hans hær af onde ånder adgang til at bringe os i slaveri. Derfor kan Paulus sige: ”Giv ikke djævelen råderum” Ef 4,27.

Når vi gør, som Jesus har sagt, så bliver vi i Hans Ord Joh 8,31. Vi kan i vores liv opholde os forskellige steder. Vi kan af og til bo på hotel, men det er ikke vores hjem. Hjemmet er der, hvor vi har permanent opholdssted. At blive i Jesu Ord er at gøre Ham og det Han har sagt til vores faste opholdssted, vort hjem, så at sige. Gør vi det, så lover Jesus, at vi derved bliver Hans disciple, og vi vil derigennem få lært sandheden at kende. Og sandheden vil gøre os frie.

Jesus skærper budene: ”Jeg siger jer, at enhver, som ser på en andens hustru, så han begærer hende, har allerede bedrevet hor med hende i sit hjerte.” Og i det efterfølgende siger Han:” Hvis dit højre øje forarger dig, så riv det ud og kast det fra dig, thi det er bedre for dig at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kastes i helvede.” Når Jesus er så drastisk, så er det med god grund. Han ved at vores faldne natur, let lader sig lokke på afveje. Og fortabelse er den forfærdelige og endelige konsekvens af et liv i synd. Den mest ødelæggende synd er altid vantro. Om det skriver Paulus i 2. Kor 4,4, – ”- deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed.”

Vi lever i en tidsalder, hvor åndelig sløvhed og åndeligt mørke hører til dagens orden. Menneskers fokus er på de materielle behov. Der er mere end nogensinde brug for en åndelig opvågnen. En bevidstgørelse af den åndelige virkelighed. Det må være vores daglige bøn.

Alexander Solsjenitsyn understreger i sin store Templeton tale:” – mens jeg endnu var barn, husker jeg at have hørt en række ældre mennesker give følgende forklaring på de store katastrofer, der ramte Rusland: ”mennesker har glemt Gud, det er derfor at alt dette er sket.” Og ”dette” omfattede forfærdelige og dødelige katastrofer for mange millioner mennesker. Ikke mindst for mange kristne.

Solsjenitsyn har også denne bemærkning: ” Gudløshed er altid det første skridt mod tyranni og undertrykkelse”. ”Det er det første skridt mod Gulag,” fangelejr. Han skriver om Amerika: ”Jeg er forfærdet over, at landet gradvist bliver forvandlet til en sekularistisk og ateistisk utopi, hvor kommunistiske idealer glorificeres og fremmes, mens jødisk-kristne værdier og moral bliver latterliggjort og i stigende grad udryddes fra nationens offentlige og sociale bevidsthed. Gud er gradvist blevet slettet fra vores offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner, for at blive erstattet med alle former for vildfarelser, perversion, korruption, vold, dekadence og vanvid.” Dette gælder ikke kun USA, men også i høj grad i vort lille Danmark.

Glemmer vi Gud, så slipper vi satan løs. Der findes absolut ingen neutralitet i den åndelige virkelighed. Derfor er der god grund til med Jesus at sige: ” Våg og bed for at I ikke skal falde i fristelse.”

For at være vågne må vi være fuldt og helt overgivet til Jesus i vort daglige liv og færden. Altid søge tættere på Ham. Hvordan gør vi det? Gå i Jesu fodspor. Det er også vigtigt, at du elsker andre og har omsorg for dem. Bed om Helligåndens kraft til at gøre, som Jesus har sagt. Og søg hver dag næring i Guds Ord. Følg også Jesu tilskyndelse til altid at bede og ikke blive træt Lukas 18,1-8. Paulus siger: ”Bed uden ophør!” Ja, bed til du oplever kærligheden og hengivenheden til Jesus gløde dybt i dit indre. Ja, indtil Han fylder dig med usigelig glæde og Fred i Helligånden.

Det forudsætter at du tør ydmyge dig for din Frelser og Herre. Tør Vende om fra alle dine onde veje – hovmod, arrogance, selviskhed, vrede, bitterhed, uforsonlighed og mangel på tilgivelse. Til dig som lider af forkastelse, så er det ikke mindst vigtigt, at du også tilgiver dig selv, at du holder op med at hade, forkaste og forbande dig selv. Alle negative og onde ord, som du siger og tænker om dig selv, er forbandelser, der åbner dig for satans dæmoner, så de kan plage dig helt ind i helvede. Jesu sejr kan kun omsættes i dit liv, hvis du holder op med at forbande og hade dig selv og beslutter at elske dig selv og tænke og tale smukt og godt om dig som Guds elskede barn. Husk!! Jesus har betalt den fulde pris for dig med sit eget blod. Først da kan der blive plads i dit hjerte for Guds grænseløse nåde, tilgivelse og renselse. Ja, da kan der blive plads i dit allerinderste for åbenbaring af Guds overvældende Herlighed. En skønhed, som kan tilfredsstille selv de dybeste længsler i dig.

 

Årsmødet 2022

Af Sonja Jensen

Lørdag d. 30. april var vi ca. 25 samlet til Årsmøde.

Mette Baldwin bød velkommen og Jette Kruse ledte os gennem generalforsamlingen.

Formandens beretning blev oplæst af Mette Baldwin, Formanden Malene Kristensen har barselsorlov.

Deraf fremgik, at i 2021 er der afholdt 69 kursus aftener, 299 terapitimer, 7 foredrag/oplæg. Det viser lidt af aktiviteten i KRIS.

Kasserer Svend Åge orienterede om den økonomiske situation. Det er fantastisk som KRIS´s økonomi har det lige nu, takket være den succes, som Jette har som fundraiser, og takket være vore mange gavegivere.

Svend Åge fremlagde også budgettet, hvor det fremgår bl.a. at Jette bliver sat op i tid, da hun nu skal til at være mere med ind over med bogføring til regnskabet.

Ved valg af repræsentanter blev Lisa Lauridsen og Britta Troelsen begge genvalg, desuden kom Susanne Skov også ind i repræsentantskabet. Birgit Dashnaw orienterede om et velfungerende repræsentantskab.

Genvalgt til bestyrelsen blev Svend Åge og Karin Jensen. Desværre havde Mette Baldwin meddelt, at hun træder ud af bestyrelsen. Tak til Mette for den indsats, som hun har gjort som bestyrelsesmedlem. Det efterlader så en tom plads i bestyrelsen, så hvis du, eller én du kender, vil gøre en indsats i KRIS ved at gå ind i bestyrelsesarbejdet, så vær venlig at kontakt formanden Malene Kristensen. Man kan være med fra nu af og så formelt blive valgt ind i bestyrelsen ved næste årsmøde

Efter årsmødet var der kaffe med dejlig kage, som repræsentanterne havde stået for. Derefter var der en auktion til fordel for KRIS

Derefter var der dejlig lovsang, som blev ledt af Jytte Holm.

Efter det lyttede vi til et vidnesbyrd af Lisa Lauridsen, som fortalte om en traumatisk barndom. Først nu kan hun sige:” jeg er ikke et offer længere, nu er jeg en overlever”.

Hun har hele livet været tvunget til at rette ind efter andre og gøre som andre sagde. Men NU siger Lisa, at hun har en mening og kan få lov at have den.

Lisa fortæller, at hun har været igennem en proces af tilgivelse, hvor hun fortæller, at hun har tilgivet sin Morfar som menneske – MEN IKKE handlingen han gjorde mod hende. Hun måtte tilgive for at sætte sig selv fri.

Lisa fortæller, at hun har været en, som skulle skjule sig da hun altid har fået at vide, at hun var grim og det tøj hun havde var grimt.

MEN NU kan jeg vise mig, og kan se pæn ud, og være den kvinde, som Gud vil, jeg skal være. Lisa fortæller også, at det er godt at gøre nogle aktive handlinger.

Hun gik ud til det sted, hvor hun blev misbrugt. Hun var sammen med sin søster, og de knaldede døren til skuret i – som symbol på, at det, der skete der, ikke skulle have magten over dem længere.

Nu har hun lært at gå alene og ikke være afhængig af andre, men være selvstændig sammen med Jesus. Lisa udtrykker sin taknemlighed for det liv hun har nu. Taknemlighed for at KRIS har hjulpet hende igennem mange processer.

DET var et fantastisk vidnesbyrd at lytte til.

TAK for et dejligt årsmøde.

Nyt kursus – samme koncept

Af: Sonja Jensen

Der vil starte et nyt kursushold når der er tilmeldinger nok – så vi mangler 3-4 nye kursusdeltagere.

Håber at vi kan starte efter sommerferien. Tilmelding til Sonja Jensen mail sonja.jensen@kris-dk.dk

Hvad kurset går ud på, kan du læse: HELBREDELSE AF SJÆLEN

En kursusdeltager fra det hold, der var færdig i foråret 2022 skriver:

Livet kan give sår. Der kan være kæmpestor forskel på Guds og menneskers syn på os.

Gud kender os fuldt ud og trods det, kæmper han for os. Gud ønsker at forløse, tilgive, give os fred samt evigt liv. Guds måde at tilgive og glemme fortræd er frisættende og livgivende.
Det er fantastisk her at se nærmere på Guds kærlighed til os og sammen vove os ud i den.
Kurset har været til stor glæde og gavn for mig og min familie.
Deltag aktivt i kurset og gid du må opleve det samme.
Marianne