Referat fra generalforsamling

Referat fra Generalforsamling i KRIS lørdag d. 27-04-2024

 

Velkomst v/formand Malene Nygaard Kristensen

Valg af ordstyrer – Peter Forum blev valgt, han bekræftede at Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt

Valg af referent – Jette Kruse blev valgt

 

Medlemsmødets referat:

A Årsberetning v/ formand Malene Nygård Kristensen. Se vedlagte.

Årsberetningen blev godkendt

B Årsrapport (regnskabet) blev gennemgået v/ kasserer Svend Åge Østergård.

Både årsregnskabet, regnskabet for indsamlingskontoen, Specifikationer og Revisionsprotokollatet og et lidt mere overskueligt regnskab blev uddelt til dem, der ønskede det.

Årets resultat blev et underskud på 282.063 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Svend Aage Østergaard fremlagde budgettet, som blev uddelt.

Budgettet blev godkendt

C Valg af repræsentantskabsmedlemmer

Der er 3 på valg i år, og som det fremgår af § 5 stk. 6 i vedtægterne vælges de for 5 år. På valg er: Merethe Mogensen, Birgit Dashnaw og Anna-Marie Tjagvad. Da der ikke er kampvalg, vil valget afgøres ved medlemmernes tilkendegivelse med klap.

Alle 3 tager imod genvalg.

Alle 3 blev genvalgt

D Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Revenu A/S, som vi også har brugt i år.

Revenu A/S blev valgt.

 

E Eventuelt. Merete har taget georginer med til gratis uddeling. Tak for det.

Repræsentantskabsmødets referat:

A Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og der er mulighed for genvalg, som det følger af § 6, stk. 3 i vedtægterne. Repræsentantskabet har stemmeret. På valg er Svend Aage Østergaard og Karin Jensen. Begge genopstiller. Da der ikke er kampvalg, vil valget afgøres ved repræsentanternes tilkendegivelse med klap.

Begge blev genvalgt

B Orientering om emner af interesse for repræsentantskabets kontaktopgave.

Oplæg fra repræsentantskabet v/Birgit Dashnaw. Birgit takkede repræsentanterne og bestyrelsen for et godt samarbejde og nogle gode møder.

C Eventuelt. Vi ønsker at få taget et fælles billede af repræsentanterne til hjemmesiden.

Afslutning v/Malene

 

Referent Jette Kruse